ให้นักเรียนส่งผังความคิดได้ที่นี่
กลุ่มที่ 1
1.นายราชภัฏ แสงเดือน เลขที่ 13
2.นางสาวกันยารัตน์ ผะอบนาค เลขที่ 20
3.นางสาวไพลิน แสงโอภาส เลขที่ 29
_1.jpg
กลุ่มที่ 2
1. นาย อนุวัตร พานทอง เลขที่ 10
2. นาย ประเสริฐศักดิ์ คำสอน เลขที่ 2
3. นาย คณิศร เรียนชอบ เลขที่ 4
5-1.jpgxqkn1uk_U77045373246074.jpg
กลุ่มที่ 3
1. นายธนากร น้ำเงิน เลขที่ 8
2.นางสาวจุฑามาศ โคสมบูรณ์ เลขที่ 17
3.นางสาวอินทิรา ปัญญายงค์ เลขที่ 19

กลุ่มที่ 4
นายวรวิทย์ ศรีสุวรรณ์ เลขที่14
นายจิรภัทร นาคกุญชร เลขที่6
นางสาวปรางค์ สุขอารีกิจ เลขที่28
....jpg
กลุ่มที่ 5
1.น.ส.ชมัยพร ช่างหล่อ เลขที่ 21
2.น.ส.กนกทิพ ไชยพล เลขที่16
3.น.ส.วิพัฒตรา ศรสุนทร เลขที่25
.jpg

กลุ่มที่ 6
1.นาย กานต์ ห้าวแสงสว่าง ม.5/1 เลขที่5
2. นาย ฉัตรชัย พลายชุมพล ม.5/1 เลขที่7
3.นาย ศิลาวุฒิ เนินทอง ม.5/1 เลขที่9
king.jpg
กลุ่มที่ 7
1.น.ส.สุภาพร สอดดง เลขที่ 27
2.น.ส.ปานฤทัย งามขำ เลขที่ 18
3.น.ส.สุวรรณี ประสมทอง เลขที่ 30
_5-1.jpg

กลุ่มที่ 8
1.นางสาวสรารัตน์ ฉายพงษ์ เลขที่26
2.นางสาวนวลจันทร์ นิลกลม เลขที่22
3.นางสาววนาภรณ์ มีโถ เลขที่24
.jpg
1.นางสาวพรทิพย์ ระเบียบงาม เลขที่23
2.นายบุญภเรศ พาละพล เลขที่2
3.นางสาวอทิตา ทองวิเศษ เลขที่15


xqlijl0_U64172590896487.jpg
กลุ่ม 10
นาย ปฤฐฎา ไม้ดง เลขที่1 ม.5/1
นาย วัฒนา โมทิพ เลขที่3 ม.5/1
นาย ณัฐวุฒิ วงษ์การค้า เลขที่ 10 ม.5/1xqkn1uk_U77045373246074.jpg